Wedstrijdreglement Witvissen

Wedstrijdreglement "Witvissen" HSV De Rijnstreek 2018 v1.0
 
1.Iedere deelnemer dient lid te zijn van HSV de Rijnstreek en in het bezit te zijn van een geldige Vispas en zich te houden aan de daaraan gekoppelde Algemene Voorwaarden en Gedragscodes van Sportvisserij Nederland

2.De hengelkeuze is vrij

3. De duur van de wedstrijd is vier uur, zonder pauze

4.Er wordt gevist middels een puntensysteem, welke werkt als volgt:
a.Voor de uitslag per wedstrijd geldt dat (per poule) de winnaar (=degene met het hoogst gevangen gewicht) 1 punt krijgt, de nummer twee krijgt 2 punten, de nummer drie 3 punten, enz.
b.Wordt bijvoorbeeld vanaf de 8e plaats niets meer gevangen, dan krijgen alle (aanwezige) deelnemers met ‘0 gram’ dus 8 punten.
c.Wegblijvers krijgen in alle gevallen het maximum aantal punten (= aantal deelnemers per poule in de competitie, bijvoorbeeld 10 wanneer de pool uit 10 personen bestaat).
d.Bij een gelijke vangst (gewicht) van (bijvoorbeeld) de nummers drie en vier, geldt dat zij beiden 3 punten krijgen, en de nummer vijf vervolgens 5 punten krijgt enz enz.

5.De einduitslag van de competitie wordt berekend over het totaal aantal wedstrijden, waarbij geldt dat hij / zij met het minste aantal wedstrijdpunten over het gehele seizoen, kampioen is. Hij die op één na het minste aantal punten heeft wordt nummer 2, enz.
a.Bij een totaal aantal wedstrijden van 13 stuks, tellen de 10 beste resultaten mee (oftewel; de 3 slechtste resultaten vallen af wanneer men alle 13 wedstrijden heeft gevist, bij 12 deelnemingen vallen er twee af enzovoorts)
b.Bij een eindstand waarbij twee of meer deelnemers een gelijk aantal punten hebben behaald, is het hoogste gewicht (over de meetellende wedstrijden) beslissend.

6.Toekenning van steknummers geschied door loting, ten vroegste 1 uur voor aanvang wedstrijd
7.Deelnemers zijn verplicht plaats te nemen binnen 1 meter links of rechts van het steknummer
8.Het is niet toegestaan andere deelnemers te hinderen (bijvoorbeeld d.m.v. overmatig voeren en/of schuin werpen c.q. vissen)
9.Vissen en Voeren is pas toegestaan na het startsein
10.Het vissen, voeren en/of in bezit hebben van kunstmatige kleurstoffen, gekleurde maden en/of vers de vase is verboden
11.Gebruik van een (voer-)boot, baitdroppers e.d. is niet toegestaan
12.Er mag met maximaal één hengel tegelijk worden gevist, voorzien van maximaal één haak
13.Na het eindsignaal dient de hengel direct uit het water te worden gehaald
14.Alle (meetellende) vis moeten in een leefnet van zacht materiaal worden bewaard van tenminste 2,5m lengte en een diameter van minimaal 40cm (liefst groter) en een maaswijdte van maximaal 6mm (conform leefnetcode / gedragscode Sportvisserij Nederland)
15.Snoek, snoekbaars alsmede paling en alle overige beschermde vissoorten tellen niet mee en mogen niet in het leefnet worden bewaard.
16.Bij een geconstateerde overtreding van het reglement, volgt automatisch uitsluiting in de uitslag van de wedstrijd
17.Bij herhaling volgt uitsluiting voor de gehele competitie
18.De wedstrijdleiding bestaat uit de wedstrijdcommissieleden van HSV De Rijnstreek
19.De wedstrijdleiding heeft het recht om de plaats van de wedstrijd te wijzigen wanneer zij dit
noodzakelijk acht.
20.De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd, bij slechte weersomstandigheden of bepaalde calamiteiten, niet door te laten gaan dan wel stil te leggen
21.Bij geschillen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding
22.Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement
23.HSV De Rijnstreek aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid van welke aard dan ook, voortkomend uit het bijwonen, dan wel deelnemen aan de wedstrijden

Woerden 21-01-2018